English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

המרכז להגות בחינוך היהודי

ע"ש דב רפל

על המרכז

המרכז להגות בחינוך היהודי הוקם בשנת תשנ"ה כיוזמה משותפת של מכללת ליפשיץ ומִנהל החינוך הדתי במגמה להדגיש את מרכזיות מְמד ההגות בשיח החינוכי.
מטרת המרכז היא לעודד את מחקר הגות החינוך היהודי וליצור במה לחשיבה משותפת של אנשי חינוך - באקדמיה ובשדה - על היבטים פילוסופיים והיסטוריים בחינוך היהודי.

מועצת המרכז הפועלת ליד הנהלת המרכז, מלווה את הפעילות של המרכז ומכוונת את מגמותיו בעצותיה.

משנת תשס"ד נקרא המרכז על שם
דב רפל ז"ל, אשר עמד בראש המרכז ופעל בו רבות עד יומו האחרון. לא מכבר הוציא המרכז בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן אסופת מאמרים לזכרו של דב רפל: "זכר זאת לעבדך".