English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

תקשוב במכללה

תשע"ב

תשע"א

מופתנ"ט - קורסים שהתקיימו עד שנת תשע"א

דף הדרכה מופתנ"ט

  • סטודנטים/מרצים – בשידור חי

מערכת מידע מנהלי ופדגוגי

מערכות תמיכה

ויקי – מאגרי ידע

· ויקי (wiki) מכללות

· ויקי (wiki) מכללת ליפשיץ

מערך השתלמויות מחשבים

· הדרכה לתכנות מחשב שימושיות - מיקי קריץ

· היילרן (Top) פסגה מנח"י - אתר מלווה השתלמות מחשב לכל מורה

· מִנהלת השתלמויות - יומנים ומידע למרצים

תכניות תקשוב - משרד החינוך

· מִנהל למדע וטכנולוגיה – תכניות התקשוב

· מרכז משאבים מנח"י

· תקשוב – שילוב תכניות במערכת החינוך

· תכנית התקשוב – גף יישומי מחשוב

· מיומנויות המאה ה-21 – שיעור תנ"ך

· התאמת המורה – לתקשוב

· שילובים של מופ"ת

לוחות חכמים

קורסים